Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

Hướng dẫn phát hiện sớm

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ rối loạn tăng động, giảm chú ý

25/01/2024

A. Định nghĩa về rối loạn tăng động giảm chú ý - Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-dificit/hyperactivity disorder- ADHD): Là một hội chứng xuất hiện trước 5 tuổi, bao gồm các hành vi hoặc hoạt động quá mức, khó kiềm chế với sự thiếu tập trung rõ rệt...

Thang cho điểm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em (CARS)

25/01/2024

Nguồn: Tài liệu “BỘ CÔNG CỤ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2254/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế) PHỤ LỤC 9. THANG CHO ĐIỂM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM...

Phiếu đánh giá tự kỷ theo sổ tay thống kê chẩn đoán các rối loạn tâm thần (DSM 5)

25/01/2024

Phụ lục 7. PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỰ KỶ THEO SỔ TAY THỐNG KÊ CHẨN ĐOÁN CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN (DSM 5) Họ và tên: Tuổi: Giới: Ngày đánh giá: Người đánh giá: Địa chỉ: Số ĐT liên lạc:   A. Khiếm khuyết kéo dài trong giao tiếp xã hội và tương tác xã hội trong...

Bảng kiểm sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ nhỏ có Sửa đồi, hiệu chỉnh và theo dõi tiếp (M-CHAT-R/F)

25/01/2024

Phụ lục 4. BẢNG KIỂM SÀNG LỌC RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ NHỎ CÓ SỬA ĐỒI, HIỆU CHỈNH VÀ THEO DÕI TIẾP (M-CHAT-R/F) (16-30 tháng)   Họ tên trẻ: Nam/Nữ Ngày sinh: Tuổi: Địa chỉ: Ngày đánh giá: Người đánh giá: * Bố * Mẹ * Người chăm sóc khác: Bạn hãy trả lời các câu hỏi dưới...

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

25/01/2024

PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ A. Định nghĩa: Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ là những trẻ có kỹ năng hiểu lời nói và diễn đạt lời nói muộn hơn so với trẻ cùng tuổi. B. PHÁT HIỆN SỚM: 1. Sàng lọc sự phát triển ngôn...