Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

viết đầy đủ Kaufman Assessment Battery for Children

 

MỤC ĐÍCH: trắc nghiệm năng lực trí tuệ, kiểm tra chỉ số IQ, thang không lời cho trẻ có khiếm khuyết về ngôn ngữ (từ 4 tuổi), dành cho trẻ có khó khăn về khả năng diễn đạt, hỗ trợ phát hiện các vấn đề rối loạn tâm bệnh lý.

 

KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM

Phí thực hiện test : liên hệ