Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

viết đầy đủ Wechsler adult intelligence scale – Third edition

 

MỤC ĐÍCH: Thang đo lường trí tuệ người lớn, Hỗ trợ phát hiện các vấn đề rối loạn tâm bệnh lý

 

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THANG ĐO

và nhiều nội dung chỉ số khác ...

 

Phí thực hiện test : liên hệ