Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

 

MỤC ĐÍCH: Vineland II - thang đo hành vi thích ứng. Đây là một công cụ chẩn đoán sẽ giúp đo lường khả năng của cả trẻ em và người lớn trong việc đối phó với cuộc sống hàng ngày (tức là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng vận động, các chức năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày và xã hội hóa).

 

NỘI DUNG THANG ĐO

gồm có các nhóm: GIAO TIẾP - KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG - SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY - XÃ HỘI HÓA - Hành vi kém thích ứng (nhóm phụ)

 

 

Phí thực hiện test : liên hệ