Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.
www.golamo.vn

Thang cho điểm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em (CARS)

Thứ Năm, 25/01/2024
Trung tâm Gõ Là Mở

Nguồn: Tài liệu “BỘ CÔNG CỤ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2254/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHỤ LỤC 9. THANG CHO ĐIỂM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM (CARS)