Đi trên dải ruybăng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 3 - 4 tuổi

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 2 - 3 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự thăng bằng và học nhiều cách đi khác nhau.

Mục tiêu: Đi dọc theo chiều dài dải ruybăng dính chặt có 5 centimét chiều rộng bằng cách thực hiện nhiều kiểu đi khác nhau không mất thăng bằng.

Dụng cụ: Dải ruybăng dính chặt khoảng 3 mét chiều dài.

Tiến trình:

 • Để dải ruybăng thành đường thẳng trên sàn nhà. (Bạn bảo đảm trẻ quan sát bạn và chỉ cho trẻ cách đi bình thường từ đầu này sang đầu kia của dải ruybăng).
 • Khi bạn đi lần thứ hai trên dải ruybăng, cho trẻ đi cùng. Khuyến khích trẻ đi trên dải ruybăng.
 • Sau cùng để trẻ đi một mình trên dải ruybăng. Thưởng trẻ mỗi lần trẻ đi theo chiều dài của dải ruybăng.
 • Lặp lại bài tập cho tới khi trẻ giữ thăng bằng một cách thoải mái bằng cách cố gắng đi trên dải ruybăng.
 • Khi trẻ đi một cách dễ dàng, chỉ cho trẻ phương pháp thứ hai và cho trẻ bắt chước.
 • Đối với những cách khác để đi trên dải ruybăng, ta có:
 • đi thụt lùi với một chân trước chân sau
 • đi một bên bằng cách di chuyển trước một chân sau đó chân kia và không tréo chân
 • tiến phía trước bằng cách để chân phải phía trái dải ruybăng và chân trái phía phải dải ruybăng
 • nhảy bên này bên kia với hai chân chụm lại
 • đi một bên bằng cách tréo chân.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: